Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.


ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden Nini Webshop
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of
  bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van
  producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is
  gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt
  om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
  toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te
  zien van de overeenkomst op afstand;
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
  beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van
  zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de
  ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt
  wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
  sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
  dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
  Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
  Nini Webshop
  Krabbescheer 58
  2408LG ALPHEN AAN DEN RIJN
  Whatsapp: 06 365 944 30 (ma t/m vr kantooruren)
  E-mailadres: info@niniwebshop.com
  KvK-nummer: 81367074
  Btw-identificatienummer: NL003562052B08
  Artikel 3 – Toepasselijkheid
 12. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen
  ondernemer en consument.
 13. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit
  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn
  in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden
  toegezonden.
 14. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
  het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van
  deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter
  beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
  dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
  gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
  elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
  consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden
  toegezonden.
 15. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
  dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van
  overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige
  algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem
  het meest gunstig is.
 16. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
  geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en
  deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in
  onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking
  van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 17. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
  beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 18. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze
  voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene
  voorwaarden.
  Artikel 4 – Het aanbod
 19. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 20. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan
  te passen.
 21. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
  producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
  beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
  ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
  weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
  kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 22. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen
  aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 23. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven
  kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 24. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
  rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn
  verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
  daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen
  de ondernemer de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
  het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend
  op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
  communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
  welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de
  door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan
  controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst
  kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
  waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan
  raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
  duurtransactie.
 • Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.
  Artikel 5 – De overeenkomst
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
  moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
  daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
  de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding
  van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer
  is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
  technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische
  overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument
  elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
  veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
  consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en
  factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
  afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om
  de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of
  aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
  klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
  herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
  uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
  ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
  van de overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
  duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing
  op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
  gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
  door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de
  verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover
  dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
  hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
  toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
  aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
  en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij
  verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan
  de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
  modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken
  van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.
  De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
  bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft
  gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan
  de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  Bij levering van diensten:
 5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande
  op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar
  de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake
  verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 7. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de
  kosten van terugzending voor zijn rekening.
 8. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo
  spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij
  is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier
  of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal
  geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de
  consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 9. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf
  is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 10. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van
  het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie
  over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de
  koopovereenkomst.
  Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
 11. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
  producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht
  geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het
  sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 12. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van
  de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop
  de ondernemer geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
  verzegeling heeft verbroken.
  h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
  verbroken.
 13. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op
  een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen
  voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.
  Artikel 9 – De prijs
 14. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
  aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
  gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 15. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de
  prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de
  ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 16. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 17. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn
  alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
  van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 18. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 19. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk
  – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de
  ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
  Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
 20. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
  deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
  overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
  overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
  voor ander dan normaal gebruik.
 21. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan
  de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
  overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 22. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na
  levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de
  producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 23. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
  De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke
  geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument,
  noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de
  producten.
 24. De garantie geldt niet indien:
 25. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door
  derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 26. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
  anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van
  de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 27. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
  overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
  toegepaste materialen.
  Artikel 11 – Levering en uitvoering
 28. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
  ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
  beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
 29. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft
  gemaakt.
 30. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het
  bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30
  dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
  leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
  niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
  hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De
  consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te
  ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 31. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de
  consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
  consument geen recht op schadevergoeding.
 32. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag
  dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen
  na ontbinding, terugbetalen.
 33. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer
  zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de
  bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
  artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet
  worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening
  van de ondernemer.
 34. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
  tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan
  de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
  Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
  Opzegging
 35. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 36. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
  strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met
  inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand.
 37. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
  tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
  heeft bedongen.
  Verlenging
 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet
  stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen
  en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
  drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van
  de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur
  worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in
  geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren
  van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
  Duur
 5. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na
  een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een
  maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het
  einde van de overeengekomen duur verzetten.
  Artikel 13 – Betaling
 6. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de
  bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het
  verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging
  van de overeenkomst heeft ontvangen.
  Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +
  klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige
  diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.
 7. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 8. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte
  redelijke kosten in rekening te brengen.
  Artikel 14 – Klachtenregeling
 9. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure
  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 10. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en
  duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de
  gebreken heeft geconstateerd.
 11. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
  gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
  langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
  dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
  consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 12. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
  dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 13. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.
  Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform
  (http://ec.europa.eu/odr).
 14. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer
  schriftelijk anders aangeeft.
 15. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer
  naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  Artikel 15 – Geschillen
 16. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook
  indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 17. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
  Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet
  ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op
  zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
  opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
Winkelwagen